onsdag 9 september 2009

Kyrkovalet 20 september och vårt kulturarv

Kyrkovalet den 20 september engagerar endast ett fåtal. Själv brukar jag inte rösta, då jag inte är troende men fortfarande tillhör - för att jag värnar våra gamla kyrkor som en del av kulturarvet - svenska kyrkan. Nu funderar jag på att rösta, men då på de nomineringsgrupper/partier som viar att de värnar vårt kulturarv - om nu inte alla gör det. Ärkebiskopen Anders Wejryd argumenterar på DN-debatt 20 maj i år för mer medel till bevarande av de kyrkliga kulturminnena. Han hävdar att staten sviker om hur det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras. Han vill att kulturministern garanterar medel långsiktigt som gör att våra gamla kyrkor långsiktigt kan bevaras. På DN-debatt igår, 8/9, argumenterar ett antal kyrkopolitiker för en höjning av den kyrkoantikvariska ersättningen från staten, nu 460 miljoner kronor/år, som de menar har minskat i förhållande till den ersättning som utgick när kyrkan skildes från staten för ett tiotal år sedan. Ersättningen ska utgå till bevarande av kyrkorna, kyrkogårdarna och inventarierna i kyrkorna. Se http://www.dn.se/opinion/debatt/trygga-kyrkans-kulturminnesvard-1.947332.

I regeringens skrivelse till riksdagen (2008/09:220) - kyrkoantikvariska frågor - redovisas hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som uppnåtts mellan 2000-2009. Se http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/79/22/855c5490.pdf. Skrivelsen tar bl a upp tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena och samarbetet mellan kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet. I skrivelsen slås fast att staten även fortsättningsvis bör ta ett ansvar tillsammans med kyrkan för det kyrkliga kulturarvet och att ersättningen från staten ska vara långsiktig och förutsägbar. I budgetpropositionen för 2010 kommer staten att föreslå den kyrkoantikvariska ersättningen.

Igår ställde jag frågor till Lunds stift kring hur det ser ut i stiftet med bevarandet av våra medeltida kyrkor och om partierna i kyrkovalet skiljer sig åt i synen på detta. Jag avvaktar svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar